اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/15
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,551 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,546 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/15
کل خالص ارزش دارائی ها 5,272,532,277,755 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,546 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,546 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,551 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 500,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/01/20

مدیر صندوق:

شركت سبد گردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیران سرمایه گذاری:

مصطفي بياتي، مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان