صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-01-1400 1400/02/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 30-12-1399 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 30-11-1399 1399/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 30-10-1399 1399/11/06
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 30-09-1399 1399/10/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای دوره مالی هفت ماه و سه روزه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/09/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-08-1399 1399/09/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-07-1399 1399/08/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/08/03
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای دوره مالی هفت ماه و سه روزه منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-06-1399 1399/07/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-05-1399 1399/06/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-04-1399 1399/05/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه برای دوره مالی منتهی به 1399/03/31 1399/04/29
صورت هاي مالي براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1399 (با تأييد متولي) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-03-1399 1399/04/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-02-1399 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه برای ماه منتهی به 31-01-1399 1399/02/22