مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/12/13 ساعت 14:00 1399/12/04
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري یاقوت آگاه مورخ 1399/10/13 1399/11/27
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري یاقوت آگاه مورخ 1399/10/10 1399/11/26
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري مشترک آگاه مورخ 1399/10/10 1399/11/12
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/10/13 1399/10/13
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/10/10 1399/10/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/10/13 ساعت 14:00 1399/10/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/10/10 ساعت 14:00 1399/09/30
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/07/14 درخصوص افزایش سقف هزینه های صندوق 1399/09/02
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/07/14 1399/07/14
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/06/22 درخصوص تصویب نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1399/07/13
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/07/06 درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق 1399/07/09
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/07/06 1399/07/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/07/14 ساعت 14:00 1399/07/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/07/06 ساعت 11:00 1399/07/05
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 22-06-1399 1399/06/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/06/22 ساعت 14:00 1399/06/19
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/05/26 1399/06/02
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري ياقوت آگاه مورخ 1399/05/15 1399/05/27
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/05/26 1399/05/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/05/26 ساعت 14:00 1399/05/26
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/05/15 1399/05/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/05/15 ساعت 16:00 1399/05/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24 1399/04/30
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 1399/03/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 1399/03/13
آگهی دعوت به مجمع موسس مورخ 03-10-1398 1398/12/04
صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 03-10-1398 1398/12/04