دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) 4,950,000 %99.00
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص) 50,000 %1.00