جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,601,394 8.89 3,107,249 9.68 3,718,267 12.08 4,120,698 12.7
اوراق مشارکت 7,541,631 41.88 13,555,190 42.23 12,717,915 41.31 12,966,823 39.97
سپرده بانکی 8,617,816 47.86 15,095,691 47.03 13,826,049 44.91 15,178,168 46.78
وجه نقد 112 0 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 37,171 0.21 77,405 0.24 80,649 0.26 77,854 0.24
گواهی سپرده کالایی 42 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 209,910 1.17 260,257 0.81 442,732 1.44 101,876 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 694,698 3.86 1,247,087 3.89 1,456,709 4.73 1,475,373 4.55